Pytania dotyczące rynku Forex/CFD i warunków handlu

Forex jest skrótem terminu używanym dla "Foreign Exchange". Jest to proces zakupu i sprzedaży walut. Rynek walutowy jest największym i najbardziej płynnym nessfxem finansowym na świecie. Rynek działa 24 godziny przez całą dobę od niedzieli w nocy do piątku obejmując banki centralne, spekulantów walutowych, organizacje, rządy, inwestorów detalicznych i inwestorów międzynarodowych. Z biegiem lat, wielkość rynku Forex stale wzrasta.

CFD, lub Kontrakt na różnicę, to umowa pomiędzy dwoma stronami w celu wymiany różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia kontraktu. CFD są to pochodne produkty, które pozwalają na handel na rynku żywych ruchów cen bez faktycznego posiadania instrumentu bazowego, na którym oparty jest kontrakt. Możesz użyć CFD do spekulacji na temat przyszłego ruchu cen na rynku, niezależnie od tego, czy nessfx bazowe rosną lub spadają. Można sprzedać zyskując ze spadku cen, lub kupować i zyskać, gdy cena rośnie. Co więcej, z naszej szerokiej gamy rynków, można uzyskać dostęp do rynków, do których nie miałeś dostępu wcześniej.

Dźwignia Finansowa jest narzędziem finansowym pozwalającym na stosowanie praktyki używania Marzy w celu zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji, ale również zwiększa ona potencjalne straty. Użycie dźwigni finansowej daje Ci możliwość handlu na znacznie wyższych kwotach niż pozwalałby na to zdeponowany przez Ciebie kapitał, który służy jedynie, jako marża.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do platformy w celu przesłania instrukcji, możesz skontaktować się z naszym Działem Brokerage, przesyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu +357 25022870, w celu przekazania ustnej instrukcji.

Normalnie, w czasie zimowym w Europie i Ameryce Północnej, aktywność w tygodniu rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 22: 05 GMT nieprzerwanie do piątku 21: 00 GMT. W czasie letnim w tych regionach, w tygodniu, aktywność na rynku zaczyna się w niedzielę o 21: 05 GMT, a kończy się w piątek o godzinie 20: 00 GMT. Godziny aktywności na rynku mogą się zmieniać ze względu na święta lub z powodu nietypowych warunków płynnościowych, które mogą wynikać z wyjątkowych wydarzeń światowych. Otwieranie lub zamykanie może być również zmienione przez nas ze względów płynności i zarządzania ryzykiem. Należy pamiętać, że, podczas gdy większość instrumentów notowane jest 24 godziny na dobę bez przerwy, niektóre instrumenty, głównie akcje i indeksy, mają specjalne Godziny Handlowe.

ASK to cena po jakiej możesz kupić dany Instrument Finansowy (otworzyć pozycję długą).

BID to cena po jakiej możesz sprzedać dany Instrument Finansowy (otworzyć pozycję krótką).

Spread to termin, który określa różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży danego produktu. Na przykład, jeśli EUR / USD notowany jest na 1,0460 (kupno) oraz 1,0458 (sprzedaż), to spread wynosi 2 pipsy.

Na rynkach finansowych, w szczególności na rynku Forex, pips (procent w punkcie) jest jednostką zmiany kursu pary walutowej. Większość głównych par walutowych jest wyceniana do pięciu miejsc po przecinku, a pips jest jednostką czwartego miejsca po przecinku: dla dolara jest to 1/100 centa.

Waluta Bazowa jest pierwszą walutą przedstawioną w parze walutowej, na przykład w przypadku EUR/USD, walutą bazową jest EUR.

Waluta Kwotowana jest drugą walutą przedstawioną w parze walutowej, na przykład w przypadku EUR/USD, walutą kwotowaną jest USD.

Lot oznacza jednostkę reprezentującą wolumen transakcji.

1 lot (lub 1.0 lota) odpowiada 100 000 jednostkek waluty bazowej, na przykład, 1 lot w przypadku pary EUR/USD wynosi 100 000 EUR.

1 mini lot (lub 0.1 lota) odpowiada 10 000 jednostek waluty bazowej, na przykład, 1 mini lot w przypadku pary EUR/USD wynosi 10 000 EUR.

1 mikro lot (lub 0.01 lota) odpowiada 1 000 jednostek waluty bazowej, na przykład, 1 mikro lot w przypadku pary EUR/USD wynosi 1 000 EUR.

Pozycja długa, czyli tzw. Otwarcie ‘Long’, następuje, gdy kupujesz aktywa, spodziewając się, że ich wartość wzrośnie.

Pozycja krótka, czyli tzw. Otwarcie ‘Short’, następuje, gdy sprzedajesz aktywa, spodziewając się, że ich wartość spadnie.

Zlecenia Stop Loss (SL) i Take Profit (TP) to zlecenia oczekujące. SL i TP to zlecenia, które możesz załączyć do transakcji w momencie wprowadzania tej transakcji na rynek lub dodać je później, gdy transakcja jest już otwarta.

Poprzez złożenie zlecenia Stop Loss, ustawiasz cenę przy której chcesz zamknąć swoją transakcję, w momencie, gdy rynek ustawia się przeciwko Tobie. Jak tylko wysokość strat osiągnie ustawiony przez Ciebie limit, transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Czyli, możesz używać limitu Stop Loss do minimalizowania potencjalnych strat.

Poprzez złożenie zlecenia Take Profit, ustawiasz cenę przy której chcesz aby system automatycznie zamknął Twoją transakcję, w momencie, gdy transakcja osiągnie oczekiwany przez Ciebie profit. Czyli możesz używać limitu Take Profit do zabezpieczania potencjalnego zysku.

Limity Stop Loss i Take Profit dla otwartych pozycji krótkich są wykonywane po cenie ASK, a limity Stop Loss i Take Profit dla otwartych pozycji długich, wykonywane są po cenie BID.

Pamiętaj, że wszystkie zlecenia oczekujące są podatne na poślizg cenowy. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia pozytywnego lub negatywnego poślizgu cenowego, Twoja transakcja może nie zostać zamknięta po cenie określonej przez Ciebie w limicie SL lub TP, ale po pierwszej dostępnej cenie rynkowej. Do podobnej sytuacji może dojść w momencie wystąpienia luki cenowej.


Poślizg Cenowy oznacza różnicę między oczekiwaną ceną realizacji zlecenia, a rzeczywistą ceną, po której zlecenie zostało wykonane.

Podczas handlu może wystąpić Pozytywny lub Negatywny Poślizg Cenowy. Do Pozytywnego Poślizgu Cenowego dochodzi, gdy rzeczywista cena realizacji transakcji jest wyższa od ceny oczekiwanej, a do Negatywnego Poślizgu Cenowego dochodzi, gdy rzeczywista cena realizacji transakcji jest niższa od ceny oczekiwanej.


Luka Cenowa to obszar na wykresie, w którym cena instrumentu finansowego poruszyła się gwałtownie w górę lub w dół. W rezultacie wykres aktywów pokazuje "lukę" w normalnym kursie cenowym instrumentu.

Nie. W momencie gdy dochodzi do wygaśnięcia ważności kontraktu danego instrumentu finansowego, wszystkie pozycje otwarte na tym instrumencie zostaną automatycznie zamknięte przez system po takiej cenie, jaka jest dostępna na rynku w momencie egzekucji transakcji.

Sprawdź najbliższe Terminy Wygaśnięcia poszczególnych instrumentów finansowych na naszej stronie internetowej.


Dywidenda to cześć zysku netto spółki kapitałowej, wypłacana akcjonariuszom danej spółki.

Mimo, że handlując z nami, nie kupujesz akcji danej spółki fizycznie, to i tak może zostać Ci wypłacona dywidenda.

Uregulowanie dywidendy będzie stosowane tylko w przypadku kont, które mają otwartą pozycję na danej akcji o godzinie 00:00 GMT + 2 godz. w tzw. x-Dividend Day.

Gdy transakcje kupna (pozycje długie) poddawane są regulacji dywidendy, otrzymasz wypłatę świadczenia w oparciu o obliczenia wynikające z regulacji dywidendy. Przy transakcjach sprzedaży (pozycje krótkie), opłaty są pobierane z powodu regulacji dywidendy wymaganej przez spółkę oferującą daną akcje, a nie przez nas.

Obliczenia dywidendy dokonuje się w następujący sposób:

Wielkość dywidendy = Zdeklarowany wskaźnik dywidendy x wielkość transakcji w lotach.


Margin Call występuje, gdy bilans Konta spadnie poniżej wymaganego marginesu potrzebnego do utrzymania otwartej Transakcji. Margin Call jest ustalany na poziomie 70% stosunku bilansu konta do marży. Jeśli stosunek bilansu do marży będzie nadal spadać, może dojść do tzw. stop-out.

Do stop-out może dojść w momencie gdy bilans konta spada poniżej poziomu zabezpieczenia wymaganego do utrzymania otwartych pozycji. Jeśli bilans konta będzie się w dalszym ciągu zmniejszał, osiągając poziom 50% stosunku bilansu konta do marży, MT4 automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje w celu ochrony rachunku przed wyzerowaniem.

Pamiętaj, że do zjawiska stop-out może dojść nawet jeśli konto jest w pełni zhedzowane. W sytuacji, gdy konto jest w pełni zhedzowane nie ma żadnych wymagań dotyczących marży, aczkolwiek na bilans konta wpływa zmienne PnL. W momencie, gdy dochodzi do rozszerzenia spreadu, zmienne PnL powiększa się. W przypadku, gdy zmienne PnL jest większe niż bilans konta, na rachunku dojdzie do zjawiska stop-out.

Działaniem Korporacyjnym określamy każde działanie spółki, której akcje dostępne są na giełdzie papierów wartościowych i którego wynikiem jest wprowadzenie zmian w ilości akcji udostępnianych przez tą spółkę.

Jednym z przykładów Działań Korporacyjnych jest Podział Akcji.

Podział Akcji może zostać wdrożony przez spółkę, która chce obniżyć cenę swoich akcji. Na przykład, spółka, która ogłasza podział akcji w stosunku 2:1, doda jedną akcję do każdej jednej istniejącej już akcji, więc całkowita ilość akcji spółki się podwoi. Do odwrotnej sytuacji dochodzi w przypadku odwróconego podziału akcji.

Odwrócony Podział Akcji może zostać wdrożony przez spółkę, która chce podwyższyć cenę swoich akcji. Na przykład, akcjonariusze spółki posiadającej akcje o wartości $1, po ogłoszeniu podział akcji w stosunku 1: 10, dostaną jedną akcję za każde 10 akcji jakie wcześniej posiadali, ale jednocześnie cena każdej akcji wzrośnie z $1 do $10.

W przypadku wystąpienia podziału akcji, na Twoim rachunku transakcyjnym pojawi się odpowiednia korekta na pozycjach netto, zgodnie z ogłoszonym podziałem akcji.